Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Ombudsmanden har forskellige reaktionsmuligheder, når ombudsmandens besøgshold støder på et problem eller et muligt problem under et tilsynsbesøg.

Eksempler på vigtige reaktioner i 2013:

 

Mundtlige anbefalinger givet til institutionens ledelse

Medicinhåndtering: En del institutioner er blevet anbefalet at udarbejde retningslinjer for, hvordan personalet håndterer og udleverer medicin. Flere institutioner er også blevet anbefalet, at medarbejderne tager et kursus i medicinhåndtering. Desuden er der givet mere specifikke anbefalinger vedrørende medicinhåndtering, f.eks. at det registreres, når en ansat udleverer hovedpinepiller.

Magtanvendelse: En række institutioner er blevet anbefalet at udarbejde retningslinjer for brug af magt. Der er også givet anbefalinger om at sørge for, at anbragte børn og unge og forældremyndighedens indehaver bliver gjort bekendt med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, herunder om adgangen til at klage. Desuden er det blevet anbefalet at overveje et kursus i magtanvendelse.

Hensyn: I nogle institutioner er det blevet anbefalet, at ledelsen minder de ansatte om at banke på, før de går ind i indsattes celler.

Dokumentation: Nogle institutioner er blevet anbefalet at give de indsatte kopi af de sedler, hvor de indsatte anmoder om f.eks. en samtale med socialrådgiveren.

 

Opfølgningsbesøg

Relationer og sundhed: Efter et besøg i Pensionen Lyng under kriminalforsorgen vurderede ombudsmanden, at der var grundlag for et opfølgningsbesøg. Opfølgningsbesøget, som DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur også deltog i, havde fokus på relationer og sundhedsmæssige forhold. Sagen er afsluttet med anbefalinger.

Psykisk syge indsatte: Et besøg på Vestre Fængsels hospitalsafdeling, Vestre Hospital, rejste spørgsmål om forholdene for indsatte med psykisk sygdom. Derfor besøgte ombudsmanden, Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY fængslet igen. Ombudsmanden bad derefter Direktoratet for Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler om at udtale sig om forholdene   for psykisk syge indsatte. Sagen er ikke afsluttet.

 

Drøftelser med centrale myndigheder

Samtykkeerklæringer: Arresthusene bruger forskellige samtykkeerklæringer til indhentelse og videregivelse af helbredsoplysninger for varetægtsarrestanter og andre indsatte. Spørgsmålet er taget op med Direktoratet for Kriminalforsorgen på det faste årlige møde, hvor direktoratet gav tilsagn om at udarbejde en standarderklæring.

Medicinhåndtering: På det årlige møde med Direktoratet for Kriminalforsorgen spurgte ombudsmanden, om det ville være hensigtsmæssigt at indføre retningslinjer for medicinhåndtering i kriminalforsorgens pensioner. Direktoratet vil følge op på spørgsmålet og underrette os om resultatet på næste møde.

 

Sager rejst på eget initiativ og høringer

Misbrugsbehandling: Efter besøg i en række arresthuse rejste ombudsmanden på eget initiativ en sag om indsattes ret til behandling mod stofmisbrug i arresthuse. Sagen er ikke afsluttet.

Restriktioner: Besøgene i institutioner, der behandler misbrug hos voksne, har givet anledning til, at ombudsmanden generelt ser på institutionernes mulighed for at iværksætte restriktioner   over for beboerne. Der kan f.eks. være tale om, at beboerne i en periode ikke må forlade institutionen på egen hånd, ligesom der kan være tale om ransagning af beboernes værelser for indsmuglede stoffer, og at de skal aflevere deres mobiltelefoner ved ankomst. Sagen er ikke afsluttet.

Handleplaner: I forbindelse med et tilsynsbesøg hos en plejefamilie blev ombudsmanden opmærksom på, at der var yderst mangelfulde handleplaner for to af de fem anbragte børn. Ombudsmanden rejste en sag på eget initiativ, som blev afsluttet med kritik af kommunen.

Håndjern: Ombudsmanden bad Pensionen Lyng og Direktoratet for Kriminalforsorgen om en udtalelse om en rapport om anvendelse af håndjern i institutionen. Sagen er ikke afsluttet.

Undervisning: Efter flere tilsynsbesøg på børneinstitutioner med interne skoler har ombudsmanden bedt om oplysninger om minimumstimetal, og hvilke fag der udbydes på de interne skoler. Sagerne er ikke afsluttet.

LÆS OGSÅ:

Tilsynsbesøg på voksenområdet i 2013
Tilsynsbesøg på børneområdet i 2013
Tilsynsbesøg på handicapområdet i 2013
Tilsyn med tvangsudsendelser af udlændinge i 2013