Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Klik på dato og overskrift for at læse nyhederne i deres fuld længde.

11. januar
Ombudsmanden har rejst spørgsmål om børns og unges rettigheder

Er det lovligt, at et opholdssted begrænser de unges brug af og adgang til mobiltelefoner eller computere? Må et opholdssted kræve, at en ung aflægger en urinprøve? Og hvordan skal prøven aflægges?

Det er nogle af de generelle spørgsmål, som ombudsmanden i øjeblikket drøfter med Social- og Integrationsministeriet.


22. januar
Ombudsmanden tager på flere tilsynsbesøg

Folketingets Ombudsmand tager ikke kun imod klager, men er i stigende grad ude i landet på tilsynsbesøg. Med en ny specialiseret tilsynsafdeling har ombudsmanden netop samlet størstedelen af sine tilsynsaktiviteter.


2. februar
Travl start for ombudsmandens børnekontor

Siden den 1. november 2012, hvor ombudsmandens børnekontor åbnede, har kontoret oprettet mere end 100 sager på baggrund af klager fra både voksne og børn.


19. februar
Ombudsmanden går ind i sag om usund mad på sikret afdeling

Flere medier har beskrevet, at der på Sikringsafdelingen i Nykøbing Sjælland, som hører under Region Sjælland, er indført begrænsninger i patienternes frie valg af mad, slik og sodavand. Folketingets Ombudsmand har på baggrund af omtalen besluttet at tage sagen op til behandling på eget initiativ.


25. februar
Ekstraordinære forhold gav lang ventetid i Udlændingestyrelsens ekspedition

Det var ekstraordinære forhold, der var skyld i ventetider på op til ti timer i Udlændingestyrelsens Servicecenter i sommeren 2012. Det fremgår af en udtalelse, som ombudsmanden har modtaget fra Udlændingestyrelsen.


26. februar
For kort tid til afsked med klassekammerater

At blive taget ud af sin klasse for at modtage enkeltmandsundervisning er en stor ændring i et barns dagligdag. Derfor skal barnet have mulighed for at tage ordentlig afsked med sin klasse og tid til at indstille sig på den nye situation. Det er essensen af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.


14. marts
Ny kritik fra ombudsmanden i sag om socialbedrageri

I forlængelse af en meget omtalt sag fra Sorø fra foråret 2012 kritiserer Ombudsmanden på ny den måde, som en kommune og et socialt nævn har behandlet en sag om socialbedrageri på. I sin udtalelse redegør ombudsmanden for en række væsentlige regler og principper, der skal sikre borgerne en fair behandling.


18. april
Politiet retter op på dokumentationsmangler i udsendelsessager

Når politiet tvangsudsender en udlænding, der opholder sig ulovligt i Danmark, skal oplysninger om udsendelsen dokumenteres. Dette centrale forvaltningsprincip vil Rigspolitiet nu tage en række initiativer for at leve op til. Det sker, efter at ombudsmanden har gennemgået 42 udsendelsessager fra 2011 og fundet en række dokumentationsmangler.


23. april
Ombudsmanden ind i sag om offentliggørelse af lægefejl

Hvor længe efter at en læge eller en anden sundhedsperson har fået kritik, skal sundhedspersonen tåle, at kritikken er offentlig? Det er essensen af spørgsmål, som Folketingets Ombudsmand netop har stillet myndighederne.


24. april
Ombudsmanden kan ikke behandle balletdanseres klage

Der blev i januar 2012 afskediget en række dansere på Den Kongelige Ballet. Ledelsen begrundede opsigelserne med krav om nedskæringer i budgettet. Balletforeningen har på vegne af nogle af de opsagte dansere klaget til ombudsmanden over forskellige omstændigheder ved afskedigelsesrunden. Ombuds manden kan dog ikke behandle klagen, da den er afleveret for sent.


24. april
I orden at hemmeligholde forberedelse af overenskomstforhandlinger – men ombudsmanden rejser spørgsmål om ”offentlighedstænkning”

Danmarks Lærerforening fik afslag på aktindsigt i hovedparten af dokumenterne fra den arbejdsgruppe, der skulle forberede overenskomstforhandlingerne for de offentlige arbejdsgivere. Og afgørelsen er i overensstemmelse med offentlighedsloven, konkluderer Folketingets Ombudsmand i en udtalelse.


30. april
Ombudsmandens rolle i evaluering af ny offentlighedslov

I anledning af det supplement til politisk aftale af 3. oktober 2012 mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov, som i dag er offentliggjort, udtaler Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen: ”(...) Efter aftalen skal ombudsmanden imidlertid alene redegøre for, om myndighedernes praksis er i overensstemmelse med visse bestemmelser i den nye lov (den såkaldte ministerbetjeningsregel og den såkaldte folketingspolitikerregel). Redegørelsen skal afgives på baggrund af de sager, som ombuds manden har behandlet i de første tre år efter den nye lovs ikrafttræden. (...)”.


13. maj
PET afviser tavshedspålæg til journalister

Politiken bragte i efteråret 2012 en kronik med titlen ”Medierne dækker over PET’s nye lukkethed”. Det fremgik bl.a. af kronikken, at PET giver hemmelige briefinger til journalisterne, som de ikke må skrive om. Men det afviser PET nu over for Folketingets Ombudsmand.


4. juni
Alvorlig kritik af Skatteministeriet i anledning af særlig rådgivers adfærd

I en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand kalder ombudsmanden Skatteministeriets håndtering af en henvendelse fra en journalist for ”fuldstændig uacceptabel”. Henvendelsen blev behandlet af en særlig rådgiver i Skatteministeriet.


6. juni
Ombudsmanden deltager i Folkemødet på Bornholm

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen diskuterer kontrollen af den offentlige forvaltning med Statsrevisorerne og rigsrevisor, når Hans Engell har mag tens kontrollanter i krydsild.


11. juni
Ombudsmanden: Myndighederne skal holdes fast på åbenhed

Når den nye offentlighedslov træder i kraft, vil Folketingets Ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, sikre, at medierne får deres ret efter loven. Og ikke mindst at de får den hurtigt. Det skriver han i en kronik, som i dag er offentliggjort i Politiken.


17. juni
Slut med kommunes anbringelse af børn og unge på hotel

Slagelse Kommune har tidligere haft en praksis, hvor kommunen i visse tilfælde har anvendt et hotel i byen som akut overnatningssted for unge mellem 15 og 18 år. Kommunen har nu meddelt ombudsmanden, at denne praksis vil blive ændret.


26. juni
Folketingets Ombudsmand indgår aftale med kinesiske myndigheder

Folketingets Ombudsmand har netop indgået en aftale om at samarbejde med to kinesiske ministerier om, hvordan forvaltningskulturen kan udvikles.


4. juli
Ombudsmandsbesøg resulterer i udvalg om magtanvendelse over for børn og unge

Et nyt regeringsudvalg skal beskrive udfordringerne ved brug af magt over for børn og unge i døgntilbud, opholdssteder og plejefamilier. Desuden skal udvalget komme med forslag til nye regler, hvis det er relevant.


30. juli
Børn strandet på overbelagt akutinstitution

Over to år på akutinstitution uden nogen afklaring. Det har været virkeligheden for nogle af de mest udsatte børn i Esbjerg Kommune, hvor kommunens akutinstitution har været overbelagt i en længere periode. Oplysningerne kom frem for nylig, da Folketingets Ombudsmand var på tilsynsbesøg på akutinstitutionen.


6. august
Ombudsmanden tilfreds med klarere retsstilling for adoptivbørn

Adoptivbørn, der har haft et egentligt familieliv med deres biologiske forældre, før de kom til Danmark, kan nu glæde sig over, at deres rettigheder er blevet klarere. Det mener Folketingets Ombudsmand, der erklærer sig enig i konklusionerne i en udtalelse fra Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen.


14. august
I orden, at nævn købte hjælp hos advokatfirma

Et advokatfirma hjalp i en periode Miljøklagenævnet med at behandle klagesager om husdyrbrug. Advokatfirmaet gennemførte bl.a. høringer og udarbejdede udkast til afgørelser, men firmaet traf ikke på noget tidspunkt afgørelser. Og det er en af de væsentligste årsager til, at Folketingets Ombudsmand nu godkender ordningen, efter at han på eget initiativ har undersøgt den.


23. august
Ombudsmanden undersøger ventetid i sager om førtidspension

Københavns Kommune har skrevet til 216 borgere, at de først kan forvente at modtage en afgørelse i deres sager om førtidspension i december 2013 el - ler januar 2014. Ifølge pressen skulle det betyde, at nogle sager får en sagsbehandlingstid på op til 14 måneder.


10. september
Skarp kritik af Forsvarsministeriet i sag om aktindsigt i Irak-dokumenter

”Helt uacceptabelt”. Sådan karakteriserer ombudsmanden, at Forsvarsministeriet var 1 år og 7_måneder om at tage stilling til en anmodning om aktindsigt fra en journalist i dokumenter vedrørende tilbageholdte personer i Irak.


11. september
Ombudsmanden sender beboeres metroklage videre til Natur- og Miljøklagenævnet

Beboerne omkring Marmorkirken i København har bedt ombudsmanden undersøge, hvorfor Natur- og Miljøklagenævnet afviste at behandle deres klage over manglende miljøvurdering i forbindelse med udvidelsen af arbejdstiden på metrobyggeriet.


17. september
Ny handicapredegørelse fra Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmand har netop offentliggjort sin årlige redegørelse på handicapområdet.


1. oktober
Både høj og lav skal behandles efter reglerne

Som borger i Danmark skal man behandles efter reglerne, uanset om man er landskendt ministerkandidat eller enlig modtager af sociale ydelser. Det viser to centrale sager i Folketingets Ombudsmands beretning for 2012, der netop er offentliggjort.


9. oktober
Unge kan ikke tvinges til ”refleksion”

Anbragte unge kan ikke med magt tvinges til at modtage socialpædagogiske tilbud. F.eks. såkaldt refleksionstid. Det fremgår af en netop offentliggjort rapport fra Folketingets Ombudsmand efter et tilsynsbesøg på opholdsstedet Fonden Kanonen.


10. oktober
Ombudsmanden beder om forklaring på gratis billetter til embedsmænd

Danmarks Radio fejrede for nylig radiokanalen P3’s jubilæum med en fest på Søfortet Trekroner. Ifølge Ekstra Bladet forærede Danmarks Radio et antal billetter til jubilæumsfesten til embedsmænd i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Det fremgår af avisen, at billetterne blev foræret, inden aftalen med styrelsen om at leje fortet var faldet på plads.


14. oktober
Kritik af afslag på efterløn til gymnasielærer

Efter mere end 30 år som gymnasielærer fik en mand afslag på efterløn, fordi myndighederne ikke mente, at han stod til rådighed for arbejdsmarkedet. Folketingets Ombudsmand har gennemgået sagen og peger i sin udtalelse på flere problemer i gymnasielærerens sag.


5. november
Fejlagtig vejledning afholdt familie med handicappet barn fra at søge kommunen om hjælp til at finde en handicapegnet bolig

”Det er meget vigtigt, at kommuner vejleder borgere korrekt. Ellers er der reel risiko for, at borgere går glip af den hjælp, som de er berettigede til”. Det siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen efter at have afsluttet behandlingen af en sag, hvor en familie med en stærkt handicappet pige boede i en lejlighed, der ikke var handicapegnet.


6. november
Ombudsmanden rejser sag om forholdene for psykiatriske patienter på sygehus i Holstebro

Folketingets Ombudsmand har netop stillet Region Midtjylland en række spørgsmål om forholdene for de psykiatriske patienter på Regionshospitalet Holstebro. Det sker på baggrund af en artikel i Dagbladet Holstebro-Struer, hvoraf det fremgår, at sygehuset med kort varsel skulle rumme retspsykiatriske patienter.


20. november
Bedre information i børnevisumsager

Udlændingemyndighederne vil fremover udtrykkeligt oplyse, at en afgørelse om såkaldt visumkarens ikke gælder for medfølgende mindreårige børn. Det er resultatet af en sag, hvor et 11 måneder gammelt barn ved en fejl fik visumkarens.


29. november
Overvågning af psykisk handicappede må ikke overdrives

En far klagede over, at et kommunalt bo- og opholdssted ikke konsekvent ville bruge en GPS i forhold til hans psykisk handicappede søn. Faderen ønskede, at sønnen hurtigt kunne findes, hvis han forlod opholdsstedet, og henviste til, at hans søn ikke havde nogen fornemmelse for at færdes i trafikken. Men ombudsmand Jørgen Steen Sørensen fastslår, at brugen af GPS skal begrænses mest muligt.


4. december
Ombudsmanden tilfreds med tiltag for anbragte børn og unge

På foranledning af Folketingets Ombudsmand ser et udvalg netop nu på, om anbragte børns og unges rettigheder er beskyttet godt nok. Men på tre områder skal der handles hurtigere. Efter henvendelse fra ombudsmanden tager Social-, Børne og Integrationsministeriet derfor nu initiativ til tre lovændringer.


12. december
Ombudsmanden konstaterer kortere ventetid i Udlændinge styrelsens ekspedition

Den gennemsnitlige ventetid i Udlændingestyrelsens Borgerservice var markant kortere i sommeren 2013 end i sommeren 2012. Det viser en undersøgelse, som ombudsmanden netop har afsluttet.


21. december
Fordobling i klager om børn i børnekontorets første år

520 klager har ombudsmandens børnekontor modtaget i kontorets første år. Det svarer til en fordobling i forhold til året før, hvis man ser på tilsvarende typer af sagsområder hos ombudsmanden.


27. december
Forkert at bortvise hf-elev efter hashrygning

En hf-elev, der gik på et kostgymnasium, blev bortvist fra skolen og kostafdelingen, fordi han havde røget hash under en bytur i en weekend. Men det havde skolen ikke ret til, fastslår Folketingets Ombudsmand i en ny udtalelse.