Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

1) Tabellens afsnit A er overordnet inddelt efter de ministerier, der bestod ved årets udgang. Afsluttede sager vedrørende myndigheder, som er nedlagt eller omlagt i årets løb, er på samme måde som hovedregel søgt placeret under det ministerområde, hvor kompetencen i sagen lå ved årets udgang.

2) Sager, hvor ombudsmanden har forholdt sig til det eller de rejste problemer i sagen. Som udgangspunkt finder realitets behandling sted efter en høring, hvor myndighederne får lejlighed til at udtale sig om sagen. Hvis der ikke er udsigt til, at der vil blive udtalt kritik eller givet henstilling, kan ombudsmanden vælge at tage stilling til klagen uden høring ved en såkaldt afkortet realitetsbehandling. Som afkortede realitetssager regnes også sager, som ombudsmanden rejser på eget initiativ, men hvor han efter myndighedernes svar vælger ikke at foretage sig mere. Afkortede realitetssager (i alt 476 sager i 2013) er reguleret i ombudsmandslovens § 16, stk. 2, og § 17, stk. 1. Også sager, som myndighederne har genoptaget, efter at ombudsmanden har bedt om en udtalelse (14 sager i 2013), er medregnet som realitetsbehandlede: Virkningen er i praksis den samme, som hvis der var givet en henstilling til myndighederne om at genoverveje sagen.

3) Med virkning fra den 1. januar 2013 registrerer ombudsmanden som noget nyt, når der i forbindelse med tilsynsbesøg gives anbefalinger mv. i mere uformel form end en egentlig kritik eller henstilling. Sager med sådanne anbefalinger er medtaget i kolonnen.

4) Opgørelsen inkluderer sager vedrørende de nedlagte sociale nævn og beskæftigelsesankenævn. Det er ikke muligt at udspecificere registreringerne for Ankestyrelsen på fagområder eller afdelinger.

5) Opgørelsen omfatter sager, hvor sagsbehandlerne ved sagernes afslutning har registreret, at de hører under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område på grund af deres materielle indhold. Med de registreringer, der foretages i ombudsmandens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, er det ikke muligt at udspecificere tallene yderligere.

6) Opgørelsen omfatter sager, hvor sagsbehandlerne ved sagernes afslutning har registreret, at de hører under Økonomi- og Indenrigsministeriets område på grund af deres materielle indhold. Opgørelsen inkluderer bl.a. sager vedrørende Statsforvaltningen som tilsynsmyndighed. Med de registreringer, der foretages i ombudsmandens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, er det ikke muligt at udspecificere tallene yderligere.

7) Opgørelsen omfatter bl.a. opholdssteder, selvejende institutioner og trafikselskaber samt eventuelle andre institutioner omfattet af ombudsmandens kompetence i medfør af f.eks. OPCAT eller på børneområdet.

8) Ombudsmanden traf i 2013 ingen beslutninger efter ombudsmandslovens § 7, stk. 4, om, at et selskab, en institution, en forening mv., som administrativt var inddraget under forvaltningsloven, lov om oentlighed i forvaltningen eller lov om oentlige myndigheders registre, skulle være omfattet af ombudsmandens virksomhed.

9) Jf. ombudsmandslovens § 7, stk. 2.

10) Organer omfattet af ombudsmandslovens § 7, stk. 3.