Folketingets Ombudsmand

Folketingets Ombudsmands beretning 2013

De følgende sider indeholder nogle hovedtal for ombudsmandens sagsbehandling i 2013. På ombudsmanden.dk findes nær mere information om ombudsmandens arbejde og om de regler, der gælder for ombudsmandens virksomhed.

NYE SAGER

Sager oprettet i 2013

1) Inkluderer ikke administrationssager, herunder f.eks. sager om indsigt i ombudsmandens sager og sager i forbindelse med internationalt samarbejde.
2) Sager oprettet i forbindelse med OPCAT (The Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), dvs. tilsynsbesøg efter FN-regler (se ombudsmanden.dk).
3) Sager oprettet i forbindelse med ombudsmandens kontrol af tvangsmæssige udsendelser af udlændinge (se ombudsmanden.dk/udsendelser). Herudover blev der i 2013 modtaget 742 konkrete udsendelsessager til gennemgang i henhold til § 30 a, stk. 3, i udlændingeloven. Disse sager er ikke talt med i det samlede sagstal.

Udvikling i sagstal

AFSLUTTEDE SAGER1

Afsluttede sager

1) Når ombudsmanden modtager en klage, kan han undersøge sagen nærmere ved en fuld eller aortet realitetsbehandling (se yderligere oplysninger i note 2, side 110). Til realitetsbehandlede sager regnes også sager, som ombudsmanden rejser på eget initiativ, og tilsynssager mv. Eller han kan afvise sagen foreløbigt eller permanent, fordi han ikke må gå ind i den eller vælger ikke at gøre det (se nærmere her).

Hvad handlede sagerne om i 2013?

Hvad handlede sagerne om i 2013?]

1) Tilsynssager kategoriseres typisk under ”Generelle forhold”.

 

Klik her for at se udfaldet af sager i 2013 fordelt på myndigheder mv.

Afvisningsårsager i 2013

Afvisningsårsager i 2013

1) Ombudsmanden må ikke gå ind i en sag, før alle administrative klagemuligheder er udtømt (ombudsmandslovens § 14). I sager, hvor der stadig er mulighed for at klage i det administrative system, oversender ombudsmanden enten sagen til myndighederne eller henviser den, der har klaget, til selv at gøre brug af mulighederne for at klage i det administrative system. Ombudsmanden oversender også sager til myndighederne af andre grunde – f.eks. med henblik på at en myndighed får lejlighed til at forholde sig konkret til det, som borgeren har skrevet til ombudsmanden, eller får lejlighed til at uddybe begrundelsen for sin afgørelse. I 1.185 (63,7 pct.) af de sager, der blev afvist foreløbigt, oversendte ombudsmanden (af forskellige grunde) henvendelsen til myndighederne. Ide tilfælde, hvor ombudsmanden afviste en sag foreløbigt, havde de personer, der havde klaget, i langt de fleste tilfælde mulighed for at vende tilbage til ombudsmanden, hvis de fortsat var utilfredse med myndighedernes afgørelse og/eller behandling af sagen.

SAGSBEHANDLINGSTID

Sagsbehandlingstid
1) Se eventuelt note 2, Udfaldet af sager i 2013, om, hvad der forstås ved realitetsbehandlede sager.

ØVRIGT

I 2013 erklærede ombudsmanden sig inhabil i 7 klagesager. Folketingets Retsudvalg overdrog til landsdommer Henrik Bloch Andersen at behandle disse sager. Ombudsmandens kontor ydede sekretariatsbistand ved behandlingen af sagerne.

Færøernes Lagting overdrog i 2013 en sag til Folketingets Ombudsmand som sætteombudsmand for Lagtingets Ombudsmand. Ligeledes overdrog Inatsisartut (det grønlandske parlament) ombudsmanden en sag som sætteombudsmand for Ombudsmanden for Inatsisartut.